Japanische Meister Karate-Do

Tetsuji Murakami

1927 - 1987

Shigeru Egami

1912 - 1981

Gichin Funakoshi

1869 - 1957

Yoshitaka Funakoshi

1906 - 1945

Tomoji Miyamoto

1945 -

Tsutomu Oshima

1930 -

Hiroyuki Aoki

1936 -

Rika Usami

1986 -

Morihei Ueshiba

1883 - 1963

Hirokazu Kanazawa

1931 -

Jigoro Kano

1860 - 1938

Mitsuhiro Kondo

19xx -

Kazuhiro Mikami

1939 -

Minoru Mochizuki

1907 - 2003

Hiroo Mochizuki

1936 -

Kunikazu Yahagi

1948 -

Shizufumi Ishido

1945 -

Shoto Tanemura

1945 -

Masaaki Hatsumi

1931 -

Masatomi Ikeda

1940 -

Jinichi Kawakami

1950 -